Ekomed Sp. z o.o.

Ekomed Sp. z o.o. dystrybutor wyrobów medycznych jednorazowych wkładów i złączy do automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu Medrad, Bayer,Nemoto, Libel-Flarsheim / Mallinckrodt /Guerbet
Przejdź do treści
INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowychw zakresie formularza zamówienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych w formularzu zamówienia jest: EKOMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 17 lok. 01, 03-918 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000021121, NIP: 5252177137, kontakt mailowy pod adresem: ekomed@ekomed.waw.pl
2. Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu zamówienia będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora
3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, miejsce zatrudnienia.
4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.
5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a) pkt 2 a) będą przechowywane przez okres wykonywania umowy,
b) pkt 2 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
c) pkt 2 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora, przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, bądź przez okres prowadzenia przez Administratora makretingu.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do realizacji zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
10. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane od Pana/Pani pracodawcy.
11. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Copyright 2016 EKOMED Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści